Podstrony o programowaniu w Delphi

Strona o Delphi Pascal

Wprowadzanie hasła przy pomocy InputBox z ukrywaniem znaków
InputBox odp := InputBox('Potwierd- uprawnienia!',#31'Hasło : ','');
dodajemy #31
Okno dialogowe z klawiszami
MessageDlg if MessageDlg('Czy napewno usun±ć tego użytkownika?',
               mtInformation, [mbYes, mbNo], 0, mbNo) = mrYes then

- tre¶ć
- ikona
- zestaw klawiszy
- 0
- domy¶lny ( pod¶wietlony klawisz )
OK        mrOK      1
Anuluj    mrCancel  2
Tak       mrYes     6
Nie       mrNo      7
Przerwij  mrAbort   3
Powtórz   mrRetry   4
Ignoruj   mrIgnore  5

mtCustom        nazwa programu   brak
mtInformation   Information      dymek z literą I
mtWarning       Warning          trójkącik z wykrzyknikiem
mtError         Error            kółeczko z X
mtConfirmation  Confirmation     dymek ze znakiem zapytania
Hex wprowadzany przy pomocy MaskEdit
MaskEdit Object Inspector > EditMask
Wprowadzamy następuj±c± filtr      !AA-AA-AA-AA-AA-AA-AA-AA;1;_
Dodajemy zdarzenie 
procedure TForm4.MaskEdit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     key := UpCase(key);
     if not (Key in ['0'..'9','A'..'F']) then Key := #0;
end;
Shift: TShiftState
Shift = pusto Sprawdzenie czy którykolwiek z dodatkowych klawiszy został wci¶nięty

ssShift  Klawisz Shift jest wci¶nięty.  
ssAlt  Przytrzymany jest klawisz Alt.  
ssCtrl  Przytrzymany jest klawisz Ctrl.  
ssLeft  Lewy przycisk myszy jest wciśnięty.  
ssPrawa  Prawy przycisk myszy jest wciśnięty.  
ssMiddle   Środkowy przycisk myszy jest wciśnięty.  
ssDouble   Mysz została dwukrotnie kliknięta.  
procedure Form1.gGridKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;  Shift: TShiftState);
begin     
 if (key=13) and (Shift = [] ) then
         begin
              // wciśnięty sam enter bez Ctrl i Shift
        end;
end;

lub  if ( Key = VK_DELETE ) and ( ssCtrl in shift ) then
potwierdzić if ([ssShift, ssCtrl] in shift) then

Dasej (C) 2019 : 9047